Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Regulamin


Regulamin sprzedaży 
sklepu internetowego www.epe24.pl

§1 Wstęp 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.epe24.pl - zwanego dalej Sklepem. Sklep zajmuje się sprzedażą detaliczną szerokiego asortymentu energooszczędnego oświetlenia opartego na innowacyjnej technologi LED tj. żarówki, panele, halogeny, taśmy, oprawy (sufitowe, schodowe, najazdowe) a także włączniki, gniazdka, zasilacze oraz oświetlenie świąteczne (lampki choinkowe, sople/kurtyny) itp.  Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Łukasz Poneta, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod firmą: Eco Power Energy Łukasz Poneta, Tomasz Stępień, Wojciech Stępień, ul. Ceramiczna 5, 26-600 Radom, NIP: 9482576475, REGON: 142673157, email: kontakt@epe24.pl, telefon 793141483. Inne sposoby kontaktu mogą być określone w dziale kontakt Sklepu.   Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z administratorem sklepu, można go uzyskać za pośrednictwem poczty oraz adresu email wskazanych w ust. 3, a także przy pomocy zamieszczonego na odpowiedniej podstronie sklepu formularza kontaktowego. 
Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią: 
Pouczenie dla konsumentów; Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy; Polityka prywatności załącznik nr 3 
 
§2 Definicje

Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.). Sprzedawca (Usługodawca) – właściciel serwisu wskazany w §1 ust. 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów lub prowadzeniem Sklepu. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – witryny Sklepu.  Strony umowy – Usługodawca i Klient. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, złożone na podstawie zawartych na formularzu rejestracji informacji. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 
§3 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient składa ofertę zakupu Produktu. Umowa kupna - sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty adres e-mail.  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Sklepu dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie. Miejscem zawarcia umowy jest wskazane w §1 ust. 3 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez kupującego adres dostarczenia towaru.  
 
§4 Konsumenci

Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne.  Konsumenci zawierający za pośrednictwem Sklepu umowy o wartości powyżej 50 zł, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi towaru. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 – przy czym skorzystanie z niego nie jest przymusowe.   Opisane w §8 procedury reklamacji towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

§5 Składanie zamówienia

Wszystkie kwoty podane w ramach sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę Sklepu dostępną pod adresem www.epe24.pl, a także drogą telefoniczną i mailową.  Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu, w dziele „Kontakt”, jako godziny pracy. Zamówienie dokonywane jest poprzez dodawanie poszczególnych Produktów do koszyka, przy pomocy przycisku „do koszyka” znajdującego się na stronie każdego przedmiotu. Następnie w Panelu koszyk, Kupujący ma możliwość określenia liczby zamawianych produktów. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitej wartości zamówienia, z wyłączeniem kosztów transportu. W Panelu koszyk, Kupujący może również wprowadzić otrzymany wcześniej kod rabatowy. Po weryfikacji poprawności w/w informacji Kupujący akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, po czym zostanie przeniesiony do formularza zamówienia.  W ramach formularza zamówienia, Kupujący określi sposób dostawy kupowanych towarów. Zostanie również poinformowany o koszcie wysyłki właściwej dla wybranego przez siebie sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia promocji – w formie darmowej wysyłki – uzależnionej wartością zamówienia określoną w trakcie jego składania.  W celu finalizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu wraz z kodem pocztowym. W/w dane zostaną wykorzystane w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, a także do jego realizacji. Konsument chcący otrzymać fakturę VAT, może wyrazić taką wolę w polu UWAGI. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą, w celu otrzymania faktury VAT, muszą dodatkowo podać Firmę pod jaką prowadzą działalność gospodarczą oraz NIP. Ewentualne życzenia co do faktury, należy zawrzeć w polu UWAGI.    W razie stwierdzenia, iż Kupujący podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia lub wystawienie faktury VAT, Sprzedawca podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych z pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528). W przypadku zamówień składanych drogą mailową, Kupujący zobowiązany jest podać dane wskazane w ust. 5- 7. Potwierdzenie złożenia zamówienia – wraz z w/w danymi oraz kosztem zamówienia i sposobem płatności, zostanie przesłane Kupującemu na podany adres e-mail.  Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu należności za towar na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub momentem przyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu - w przypadku opcji „za pobraniem”. Konsument może przesłać Sprzedawcy potwierdzenie wykonania przelewu, co jest w jego wypadku równoznaczne z wpływem zapłaty za Zamówienie na konto.  
 
§6 Dostawy, koszty i termin wysyłki

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia towaru wraz z dostawą poza granice kraju, Kupujący zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt ze Sprzedawcą.  Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia Sklepu albo drogą mailową, a w wypadku zamówienia telefonicznego na adres podany przy jego składaniu – potwierdzony w przesłanej Kupującemu wiadomości email. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich - GLS i Fedex. Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy, ale wyłącznie przez Kupującego lub osobę dysponującą jego pisemnym upoważnieniem.  Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, który zwykle wynosi 1-2 dni robocze – z zastrzeżeniem §5 ust. 12. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link „koszt dostawy”, dostępnym w stopce witryny Sklepu. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego. 
 
§7 Płatności

Płatność za zamówiony towar, według wyboru Kupującego dokonanego w formularzu Zamówienia, może nastąpić:  za pobraniem tj. przy odbiorze towaru od firmy kurierskiej lub poczty Polskiej,  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, (regulamin dostępny pod adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm ), za pośrednictwem systemu płatności PayU – przy użyciu karty kredytowej i karty online, (regulamin dostępny pod adresem:  http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf ), przelewem na konto bankowe sklepu, gotówką, przy odbiorze towaru z siedziby Sprzedawcy. W przypadku niektórych produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. 
 
§8 Procedura reklamacji

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych produktów. Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy w sposób ustalony ze Sprzedawcą odesłać na adres jego siedziby. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega modyfikację powoływanych przepisów w ten sposób, że uprawnienia odnośnie rękojmi za wady towarów używanych wygasają z upływem roku – od daty jego wydania. Wyżej wymienionych przepisów kodeksu cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

§9 Ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca. Zachowuje on wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzonych mu danych. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników i kupujących zawiera Polityka prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 1. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
 2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
  d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 7. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności.

§10 Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa:  Mozilla Firefox w wersji 15 lub wyższej; Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej; Google Chrome w wersji 26.0.1410.64 lub wyższej; adres poczty email; klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny - w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa; program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym systemie informatycznym kopi regulaminu Sklepu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.) .  Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP. Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności – zał. nr 3.  
 
§11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Użytkownik będący konsumentem, w razie sporu co do wykonywania postanowień niniejszego regulaminu, może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Lokalny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na ten temat: http://www.wiih.org.pl/. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.  W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spor będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie sklepu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku i uwzględnia wymogi ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).


Załącznik nr 3 do regulaminu sklepu internetowego 
  
Polityka prywatności sklepu internetowego www.epe24.pl
 
§1 Wstęp 

Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem w/w strony internetowej jest Łukasz Poneta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eco Power Energy Łukasz Poneta, Tomasz Stępień, Wojciech Stępień, ul. Ceramiczna 5, 26-600 Radom, NIP: 9482576475, REGON: 142673157, email: kontakt@epe24.pl,- zwany w dalszej części polityki bezpieczeństwa „Administratorem”. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm, zwanej dalej ustawą) oraz innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie. Administrator chroni on przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu, zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym. Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych i wszystkich podstron dostępnych pod adresem: www..pro. Korzystanie z usług w/w stron internetowych oznacza zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym poniżej.  Administrator zapewnia wszystkim Kupującym i użytkownikom realizację uprawnień wynikających art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności: prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Można je realizować poprzez kontakt z Administratorem, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych.  

§2 – zakres zbieranych danych 

Za pośrednictwem strony www.epe24.pl– w ramach zawierania umów sprzedaży będących zasadniczym polem działalności sklepu, zbierane są następujące dane osobowe: Imiona i nazwiska; Adresy email; Adresy korespondencyjne; Opcjonalnie, możliwe jest również przekazanie następujących danych: Numeru telefonu; Numeru NIP – w przypadku przedsiębiorców; Numeru PESEL. W ramach funkcjonalności Profilu użytkownika – obecnie w trakcie wdrażania – oprócz w/w będą zbierane dane osobowe w postaci: Loginu i hasła; Historii zamówień i rozliczeń. Wszystkie w/w dane osobowe zbierane są w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także wywiązywania się przez Sprzedawcę ze swoich obowiązków ustawowych względem swoich kontrahentów – realizacji uprawnień gwarancyjnych, rękojmi oraz niezgodności towaru z umową.  Jeżeli osoba przekazujące dane wyrazi na to zgodę w odrębnym - fakultatywnym oświadczeniu, w/w dane mogą zostać przekazane partnerom handlowym Administratora w celu wykorzystania w działalności marketingowej.  W trakcie składania zamówienia, należy ponadto wskazać dane niezbędne do przeprowadzenia płatności według wybranego przez kupującego sposobu. Zakres tych danych określają regulaminy pośredników wskazane w §7 ust. 1 lit. b-c Regulaminu sklepu.   Dane zbierane przez witrynę www.epe24.pl, mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji niniejszej umowy. Za podmioty takie uznaje się firmy transportowe wskazane w §6 ust. 3 Regulaminu sklepu (dane adresowe) oraz instytucje pośredniczące w płatnościach wskazane w §7 ust. 1 Regulaminu sklepu. 

§3 – Pliki cookie i logi 

W/w strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych logowania użytkownika, treści uzupełnianych formularzy oraz formularza kontaktowego. Korzystanie ze sklepu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika. Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów sklepu.  Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach sklepu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

§4 – Usunięcie danych i postanowienia końcowe 

Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany z kontem adres email lub numer telefonu. Profil i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych Sklepu niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji wiadomości.   Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub dają prawo kontaktu z Administratorem sklepu można go uzyskać za pośrednictwem: Poczty: Eco Power Energy, ul. Ceramiczna 5, 26-600 Radom adresu email: kontakt@epe24.pl formularza kontaktowego zamieszczonego na odpowiedniej podstronie sklepu: www.epe24.pl/kontakt

Jeśli masz pytanie,
skorzystaj z formularza kontaktowego